De Stichting Kunst in Duin

De Stichting Kunst in Duin is opgericht op 13 februari 2008 met als doelstelling om jaarlijks/tweejaarlijks in de periode augustus/september een meerdaags kunst- en cultuurevenement te organiseren in het Hollands Duin dat ten minste 2.000 bezoekers trekt.

De stichting is bij besluit van het bestuur ontbonden ( ontbinding kunst in duin kvk ) op 5 mei 2015. Na vereffening van de beschikbare baten is de stichting definitief opgehouden te bestaan op 6 augustus 2015.

 

 

 

 

 

De Stichting Kunst in Duin is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

BTW nummer: 8190.60.306.B01

KvK nummer: 27313691

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Willem van Vugt, voorzitter

Gerard van Stijn, vice-voorzitter

Hans R. Stol, secretaris

Cees Jan Schellingerhout, penningmeester

bestuur KinD fotograaf Hella Radic compr

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. Zij voeren hun werkzaamheden uit op vrijwillige basis. Voor hun inspanningen ontvangen zij een beperkte vergoeding in de vorm van vacatiegeld per vergadering, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld. Daarnaast kunnen zij de gemaakte kosten in rekening brengen.

Doelstelling

De doelstelling is om jaarlijks/tweejaarlijks in de periode augustus/september een meerdaags kunst- en cultuurevenement te organiseren in het Hollands Duin dat ten minste 2.000 bezoekers trekt.

Kenmerkend voor deze doelstelling is:

Creëren van een recreatief kunst- cultuur en milieupodium.

 • Creëren van binding en participatie van de inwoners in de bollenstreek.
 • Vergroten van de onderlinge betrokkenheid van de inwoners van de bollenstreek, toeristen, (beeldhouw- en schilder) kunstinstellingen, milieu-instellingen en het bedrijfsleven bij het evenement.
 • Vestigen, behouden en vergroten van de naamsbekendheid van Kunst in Duin, ook op de lange(re) termijn.
 • Bewerkstelligen van een positieve pers door de pers (pro-actief en bewust) te informeren en betrekken bij het evenement.
 • Stimuleren van de toeristische groei en bestedingen in de bollenstreek.
 • Door het opzetten van een kwalitatief hoogwaardig kunst- en cultuurevenement tevens een bijdrage leveren aan het vermeerderen van de kwaliteit van de leefomgeving in de bollenstreek.
 • Door aansluiting met andere kunst- en culturele activiteiten in de bollenstreek wordt een natuurlijke koppeling gelegd tussen zee/kust/dorp/achterland.

De belangrijkste primaire doelgroepen zijn:

 • Bezoekers van Kunst in Duin: jeugd; volwassenen; toeristen.
 • Participanten aan Kunst in Duin: beeldhouwers; schilders; muzikanten; leiders workshops.
 • Verleners van diensten in natura die op deze manier een bijdrage leveren aan het evenement: bedrijfsleven; kunstinstellingen; stichtingen.

Financiering

Voor het realiseren van de doelstelling zijn financiële middelen nodig. De Stichting Kunst in Duin zal voor elk te organiseren evenement middelen proberen te verwerven door:

 • Subsidies aan te vragen bij gemeenten in de Bollenstreek.
 • Subsidies aan te vragen bij de provincie.
 • Subsidies aan te vragen bij Kunst- en Cultuurfondsen.
 • Sponsors te zoeken, bij voorkeur bedrijven die actief zijn in de Bollenstreek.
 • Een laagdrempelige entree te vragen aan de bezoekers van elk evenement.

De verworven middelen zullen worden gebruikt om het evenement te kunnen laten plaatsvinden. Voor elk evenement zal een begroting met inkomsten en uitgaven worden opgesteld. Overeenkomstig de begroting zullen de verkregen middelen door het bestuur worden besteed. De verantwoording zal plaatsvinden in de vorm van een financiële rapportage. Deze verantwoording is ook nodig om definitieve vaststelling van de subsidies te verkrijgen.

In het geval van opheffing van de stichting zal het bestuur bij een batig saldo een passende bestemming kiezen in de vorm van een ander Algemeen Nut Beogende Instelling. Het bestuur zal hierbij de grootste subsidiegever om advies vragen.

Financieel overzicht Kunst in Duin 2012 en 2011

financieel overzicht 2013 – 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>